حق مسلم ما

دی ۰۸، ۱۳۹۴

آیا با شعار تغییر چهره مردانه مجلس ایران موافقید؟

چه فایده اگر تعداد زنان مجلس بیشتر شود ولی تلاشی برای بهبود حقوق زنان صورت نگیرد یا این تلاش با مانع روبرو شود؟ فرض کنید 100 زن مثل فاطمه رجبی , فاطمه آلیا , عشرت شایق , الهام چرخنده و.... در انتخابات اسفند ماه پیش رو به مجلس راه یابند . حضور این زنان زن ستیز اسلامی که فرهنگ منجمد اسلامی - داعشی را دارند و زن را جز کارگر خانه , دایه بچه و عروسک شبانه مرد نمی دانند , چه تاثیری بر پیگیری حقوق برابر خواهی و حقوق انسانی زنان ایران خواهد داشت ؟
آیا معتقد هستید احمد جنتی ملقب به نمیر المومنین نظام اجازه خواهد داد تا زنان روشنفکر و امروزی جامعه ایران از سد شورای نگهبان داعشی استصوابی عبور کنند و در یک رقابت انتخاباتی حضور یابند ؟
آیا با نظر کارشناسان برنامه پرگار بی بی سی موافق هستید ؟