حق مسلم ما

مهر ۳۰، ۱۳۹۳

اعترافات کامل فرمانده عملیات اسیدپاشی اخیر در اصفهان

آقای ع - خ رسما اعتراف میکنم که  تشخیص دادم که زنان با این سر و شکل نباید در جامعه حاضر شوند , من بنا بر این که بر تمام اصول فقه شیعه اشراف کامل دارم تشخیص دادم که باید زنان خانه نشین شوند و تنها راهی که میتوان به این هدف نائل آمد ایجاد رعب و ترس در فضای عمومی جامعه است . من با امام زمان در تماس ام .

زنان باید بنشینند خانه و به اوامر من گوش کنند , این اصل اسلام است . چه معنی میدهد زن رانندگی کند و چادر هم نداشته باشد ؟ چه معنی میدهد زن کار کند و چادر نداشته باشد ؟ مطابق سنت رسول اکرم زن باید کلفتی کند و شب ها هم مرد نوازی همین . داعش هم از ما یاد گرفته و دستورات اسلامی را در مورد زنان اجرا میکند . 
من اعتراف میکنم که در تمام هفده مورد اسید پاشی , فرماندهی عملیات را در دست داشته ام . حالا پلیس میخواهد چه غلطی بکند ؟؟؟؟

از بی عرضگی ماست که به صورت خواهرانمان اسید می پاشند !