حق مسلم ما

شهریور ۱۲، ۱۳۹۳

تجاوز جنسی گروهی

گروهی  از مسلمانان  مسلح  افغانستان چهار زن را که از یک عروسی برمی‌گشتند، هفته پیش در حومه کابل ربودند و به آنها تجاوز گروهی کردند. پلیس کابل می‌گوید به دختری ۱۸ ساله دست‌کم ده بار تجاوز شده .