حق مسلم ما

خرداد ۱۲، ۱۳۹۳

خامنه ای یک روحانی بزرگ است

آخوند , آخوند است و خوب و بد ندارد . یک آخوند خوب یک آخوند مرده است

بعد از شورش سال 57 بجای کلمه آخوند از لغت روحانی و بجای شیخ از کلمه آیت الله استفاده شده است