حق مسلم ما

بهمن ۲۴، ۱۳۹۲

شیخ بس کن آبرو نگذاشتی ، از چه ماها را ببو انگاشتی ؟

35 ســــــاله کــــــه مملکت بدست شیخ های به اصطلاح روحانی افتاده و مملکت بـــــــه فقــــر وفساد و فحشـــا کشیده شـــده , فاتحه فرهنگ و هنر و اقتصاد و... یکجا خوانده شده  حالا  ایــــــن  شیخ حسن کلید ساز  مـــــی خواهد چه کاری  انجام دهــــــد ؟ تف و صد اف  و هزار ....  بر ملا و شیخ و سردار !
در ایران تا بود ملا و مفتی ,,,, به روز بدتر از این هم بیفتی ( ایرج میرزا )