حق مسلم ما

دی ۲۸، ۱۳۹۲

پیدا کنید پرتقال فروش را ؟

آنچه در تصویر زیر می بینید از آغاز سال 2013 تا آغاز سال 2014 تناوبی در انواع رسانه های داخلی و خارجی درج گردیده و در بسایتها و رسانه های صوتی, تصویری و کاعذی به آن پرداخته شده است .
حال یک سئوال مهم مطرح میشود که حق مسلم این مردم چیست ؟
1- انرژی هسته ای    2- بمب اتم      3- توافق ژنو     4- زندگی بهتر   5- هیچکدام    6- خدا میداند
به قول آقا ما رکورد زدیم