حق مسلم ما

آذر ۱۸، ۱۳۹۲

.

خجالت هم خوب چیزیه ؟..... پر رو ...... این هم برای اینکه بخنددی , اگه با خنده قهر نیستی !
حالا آدرس بده تا بابا ئول اسلامی برات کادو بیاره.....