حق مسلم ما

مرداد ۱۱، ۱۳۹۲

نگاه به آینده یا حسرت گذشته؟

آیا نگاه دیکتاتورها یکسان است ؟