حق مسلم ما

تیر ۲۱، ۱۳۹۲

کسی که با داشتن 9 زن ( همزمان ) به کنیزش هم رحم نکرد چه کسی بود ؟