حق مسلم ما

خرداد ۱۶، ۱۳۹۲

حداد عادل بیمار است یا مجرم ؟ چرا ترک نمی کند

اون زنی که توی خیابون جلوی  محمد رضا عارف را گرفته و گفته تو را خدا فقط منو از دست این شوهر معتاد و پسرهای معتادم نجات بده , زن حداد عادل بوده !