حق مسلم ما

خرداد ۲۱، ۱۳۹۲

حاجی روحانی

این شعر در وصف آخوندها و روحانی ها نوشته شده . ولی امروز وصف حال ملا حسن روحانی است
آخوند آخوند است , آخوند خوب یک آخوند مرده است
تحریم انتخابات ساختگی رژیم , مشتی بر دهان آخوندهای وحشی است