حق مسلم ما

اسفند ۱۴، ۱۳۹۱

نگاه جامعه متوسط شهری به بیست سال گذشته ایران در یک نگاه !

مردم ایران مردمی هستند که همیشه افسوس گذشته را می خورند . چرا ؟ باید جمهوری اسلامی را از ریشه قطع کرد تا ضمن حل تمام مشکلات جامعه بشری ملت ایران , آینده ای درخشان داشته باشیم ! به عقیده نویسنده همه آخوندها و آخوندکها یک لجن هستند . 
اما ظاهرا فقط سبزهایی ( فتنه ) که دوست دارند به دوران طلایی حضرت امام برگردند با کارتون زیر موافق اند ؟