حق مسلم ما

بهمن ۱۷، ۱۳۹۱

سعیدم را از شیشه نوشابه خانواده می ترسانید ؟


احمدی نژاد در جمع یارانش در جلو قدرت غذائیه ایران گفت :
زن خیابانی را از فلان می ترسانید ؟ آب را بریزید همانجا که می سوزه , آن شیشه نوشابه را لولو برد
سعید از شیشه نوشابه خانواده هم نمی ترسد