حق مسلم ما

دی ۳۰، ۱۳۹۱

رئیس جمهور آینده با 60 درصد آرا انتخاب میشود !

رئیس جمهور 63 درصدی ما را به خاک سیاه نشاند , حالا رئیس جمهور 60 درصدی .... خدا بخیر کند