حق مسلم ما

آذر ۲۸، ۱۳۹۱

کودک مفتخور فلسطینی از کودک صورت سوخته شین آباد عزیزتر است ؟

با حماقت خودمان مدارس فلسطین و لبنان را نوسازی میکنیم ! کودکان حماس وحزب الله لبنان با پول حماقت ما تغذیه رایگان دارند . خریت و جهالت خودمان باعث شده کودک فلسطینی عزیز تر از کودک آذری , بلوچ , ترک , لر و فارس و در یک کلمه کودک ایرانی باشد . با صدقات خود یا مفتخور لبنانی و فلسطینی درست میکنیم یا تروریست اسلامی !

باز هم به صندوقهای نذورات و حرمهای ثابت و سیار پول بیندازیم تا حاجاتمان روا و قرضمان ادا گردد !
آیا تا به حال از خود سئوال کرده اید صاحبان زر و زور با پول صندوق صدقات و حرمات چه کاری میکنند ؟