حق مسلم ما

دی ۰۷، ۱۳۹۱

bisacodyl هیئت دولت بر کنار شد !

امروز محمود خان طی حکمی بسیار قاطع bisacodyl هیئت دولت را برکنار و diphenoxylate را بعنوان سرپرست وزارت بهداشت و درمان کشور معرفی کرد !

آدم وقتی به قیافه خانم وزیر نگاه میکرد  bisacodyl لازم میشد !
ایشون کاری نداشت جز اینکه چادر بیاره دانشگاه و بلند گوی مسجد رو بزرگتر کنه و تفکیک جنسی رو توی بیمارستانها ترویج بدهد .