حق مسلم ما

آبان ۲۶، ۱۳۹۱

کارآگاهان نیروی انتظامی بدنبال رد پای قاتل ستار بهشتی هستند!

رئیس قوه قضائیه از ضابطین آن قوه خواسته بدنبال قاتل ستار بهشتی باشند ! 
عباس جعفری دولت آبادی  در راس این هیئت تحقیق 
فعالیت میکند !