حق مسلم ما

آبان ۰۴، ۱۳۹۱

چند زن صیغه ای اسلامی داری ؟

حمایت از خانواده و بنیانهای خانواده با ترویج چند همسری مطابق قوانین اسلامی میسر میشود !
حالا بگو ببینم چند زن صیغه ای اسلامی داری ؟