حق مسلم ما

مهر ۲۲، ۱۳۹۱

جهان پهلولان تختی را محجبه اسلامی کردند تا زنان مومن تحریک نشوندشـهرداری ایذه در اقـدامـی عجـیـب پـاهـای مـجسـمه جـهـان پـهـلوان تـخــتـی را که دوبـنـده بـر تـن دارد، به عـلـت حفـظ شئـونـات اسـلـامی رنـگ کـرد! ایـن مـجسمـه در میـدان تـختـی شــهـر ایــذه قــرار دارد .
این حرکت چه معنایی جز تحجر و واپسگرایی دارد ؟ 

                                                            VOTE in USA