حق مسلم ما

شهریور ۰۳، ۱۳۹۱

خریت نه تنها علف خوردن است !

فکر میکردیم فقط مسلمونا خرند و کارهای احمقانه میکنند ! اما انگار یهودیها هم چیزی کم از مسلمونا ندارند . مراسم رستگاری الاغ .....! جالبه