حق مسلم ما

مرداد ۳۰، ۱۳۹۱

این مردک دیکتاتور , اگر شیعه است ! چرا به سبک اهل تسنن نماز میخواند ؟تا اونجا که ما میدانیم شعیان با دستان باز و افتاده نماز میخوانند . این دیکتاتور کثیف اگه شیعه است چرا ... ؟