حق مسلم ما

تیر ۱۶، ۱۳۹۱

کشتی کج در دنیای مجازی ( اپوزیسیون جمهوری اسلامی )

وصف حال این روزهای دنیای مجازی اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران
برنده : جمهوری اسلامی دیکتاتور سید علی