حق مسلم ما

تیر ۱۸، ۱۳۹۱

باید ساده لوح یا ذوب شده باشی که باور کنی !

بهتر است قبل از انجام هر کاری و رسانه ای شدن آن با متخصصان آن رشته مشورت کنیم !
کاری که گاندی میکرد تا مضحکه خاص و عام نشود

آنهمه تبلیغات و ساز و دهول زدن که داریم می ریم شکایت کنیم , نتیجه اش شده هیچ !
خمینی هم وقتی اومد ایران توی هواپیما گفت " هیچ "