حق مسلم ما

تیر ۲۵، ۱۳۹۱

نان گرد طلایی جانشین سکه گرد طلایی میشود

عروس خانم آیا بنده وکیلم شما را به عقد دائم شاداماد با مهریه 124 هزار نان گرد طلایی  غیر تحریمی به نیت تعداد پیامبران , 113 هزار دلار بی ارزش سبز رنگ مرگ بر آمریکا به نیت تعداد سوره های قرآن و 14 هزار مرغ پرکنده غیر یخی دولتی به نیت چهارده معصوم در آورم ....!
......
......
عروس خانم رفتن کامیون مهریه رو چک کنند !