حق مسلم ما

خرداد ۱۴، ۱۳۹۱

ای شاه خوبان برگرد به ایران _ عمامه داران ریدن تو ایران

دفاع از حکومت پادشاهی با ادبیات فارسی !ادبیات طرفداری از نظام پادشاهی در ایران امروز ! حالا یک تعداد ادم مغرض میگن نظام پادشاهی در ایران طرفدار ندارد !