حق مسلم ما

تیر ۰۴، ۱۳۹۱

مصر در آستانه بیچارگی و بدبختی قرار گرفت !


کميسيون عالی انتخابات مصر، یکشنبه، محمد مرسی نامزد گروه اسلامگرای اخوان المسلمين را به عنوان پيروز نخستين انتخابات رياست جمهوری مصر، پس از سرنگونی حسنی مبارک رئيس جمهور پيشين اين کشور در سال گذشته، اعلام کرد.
فاروق سلطان، رئيس کميسيون عالی انتخابات مصر، در کنفرانسی خبری که در مقر کميسيون در قاهره برگزار کرد گفت که محمد مرسی با کسب بيش از  ۵۱.۷۳  درصد آرا، به عنوان رئيس جمهور مصر انتخاب شد.
بدين ترتيب مرسی بر رقيب خود در دور دوم انتخابات رياست جمهوری بر احمد شفيق آخرين نخست وزير نظام حسنی مبارک پيروز شد.
به گفته کميسيون عالی انتخابات، محمد مرسی بيش از ۱۳ ميليون و احمد شفيق بيش از ۱۲ ميليون رای آوردند.
ميزان مشارکت در انتخابات ۵۱ درصد اعلام شده است. ۵۰ ميليون و ۹۰۰ هزار نفر واجد شرايط رای دادن بودند که ۲۶ ميليون و ۴۲۰ هزار نفر به پای صندوق های رای رفتند.