حق مسلم ما

خرداد ۱۹، ۱۳۹۱

چه کسی میتواند در دقیقه نود این توپ سیاسی را گل کند ؟

اگر شما سر مربی بودید کدامیک را برای زدن آخرین ضربه ایستگاهی انتخاب میکردید ؟