حق مسلم ما

خرداد ۰۳، ۱۳۹۱

ازعمارت النساء تا حرمسرای ولایت !

زنان اجاره ای وزارت اطلاعات در نقش مادر , همسر و خواهر 
اینها 
صیغه های نوادگان نقی  هستند,  اعضای حرمسرا ی ولایت , جلو سفارت آلمان در تهران