حق مسلم ما

اردیبهشت ۰۹، ۱۳۹۱

تعظیم وبوسه با چشمان بسته بر پوتین !

شلوغ نکنید . نوبت به شما هم میرسد !
چکمه نظامی دیکتاتور