حق مسلم ما

فروردین ۱۷، ۱۳۹۱

برای شما که بر پسرش تعظیم میکنید !

این سخنان محمد رضا شاه ساواکی است . محمد رضا شاه قاتل . محمد رضا شاه فاسد . محمد رضا شاه دیکتاتور و از همه مهمتر محمد رضا شاه بی شعور که میگوید زنان عقل ندارند !
این ویدیو را با دقت ببینید !
فکر کرده همه زنان مثل مادرش و همسرش بی سواد هستند و کلفت  و رخت شور !

قابل توجه کسانی که معتقد هستند تخم و ترکه محمد رضا شاه فاسد باید شاه ایران شود ! حتی اخوندها هم از این محمد رضای بیشعور ( به جهنم رفته ) بیشتر می فهمند !
جمهوری دیکتاتوری اسلامی و حکومت پادشاهی ساواکی دو روی یک سکه اند !