حق مسلم ما

فروردین ۰۸، ۱۳۹۱

پیام شاهزاده برای شاهپرستان و تعظیم کنندگان اعلیحضرت !
زنده باد جمهوری ایرانی / نه نعلین نه چکمه