حق مسلم ما

فروردین ۰۸، ۱۳۹۱

محمد رضا پهلوی : پادشاهی بر رعیت موهبت الهی است !

سخنرانی آخرین شاه مخلوع  پهلوی  و تفسیر مهندس بهرام مشیری !