حق مسلم ما

اسفند ۲۶، ۱۳۹۰

عید رعیت مردم مبارکباد

درد امروز ایران همانقدر که ولایت است، سلطنت هم بوده است. و دمکراسی بس از این دو فاصله دارد. هر دو حکومت فردی و هر دو در دست دارنده ابزار برای فریب توده ها. عملکردشان و کارکردشان گرچه قابل مقایسه نیست اما مدینه فاضله هم بازگشت به آن دوران نیست. ایران برباد رفت و ملت ما هنوز ناامید و سردرگم یا بدنبال ولی میگردند یا شاهزاده. یا قیم یا رهبر. چه روزی بهارآزادی به این ملت لبخند خواهد زد نمیدانم , نزدیک نیست.