حق مسلم ما

فروردین ۰۶، ۱۳۹۱

مرگ بر خامنه ای مرگ بر پهلوی مرگ بر دیکتاتور!

نه دیکتاتوری نعلین نه دیکتاتوری چکمه
نه سید علی واواک نه رضا شاه ساواک
نه جمهوری اسلامی نه بردگی پادشاهی
نه مجاهد , نه شاه پرست , نه حزب الهی , نه بردگی
نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیش
شاه پرستان هم مانند ملایان و مجاهدین یک حرف میزنند
یا ما یا هیچکس دیگه !
آیا مردم تحصیلکرده امروز ایران نیاز به قیم دارند ؟ شاه یا رهبر هر دو قیم هستند