حق مسلم ما

دی ۱۳، ۱۳۹۰

وزارت اطلاعات و بیت رهبری متولی ایجاد شبکه اینترنت پاک کشور شد

آنچه جمهوری اسلامی ایران بدنبال آن است 
اینترنت پاک و ملی و اسلامی 
غیر قابل اتصال به صهیونیست و آمریکای جهانخوار