حق مسلم ما

آبان ۳۰، ۱۳۹۰

vote for ALIA MAJIDA AL - MAHDI

The Society of the Egypt Muslim Brothers want to kill alia majida al - mahdi
Islamic Execution

اسلام گرایان تند رو ( اخوان المسلمین مصر ) می خواهند او را اعدام کنند . علیا را به عنوان دختر شایسته مصر به جهانیان معرفی کنیم