حق مسلم ما

آبان ۳۰، ۱۳۹۰

واکنش رسمی تهران در برابر تحریم های جدید آمریکا و اروپا

با زبان اسلام شیعه با انها سخن خواهیم گفت