حق مسلم ما

تیر ۱۳، ۱۳۹۰

دکتر احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای

هر دوی ما یکی هستیم
فریب جنگ زرگری ما را نخورید
چکش بده اره بگیر تا انتخابات اسفند بمنظور داغ کردن تنور انتخابات ادامه دارد
نه قم خوبه نه کاشون لعنت به هر دوتاشون


آلبوم های دیدنی و خواندی