حق مسلم ما

خرداد ۰۵، ۱۳۹۰

تکیه بر سیب زمینی با رمز اجی مجی لاترجی

وقتی بجای رای مردم برای کسب مقام ریاست جمهوری بر سیب زمینی تکیه کنیم
نتیجه اش جز منفور شدن نیست
این روزها دوستان سابق محمود و کسانی که سیب زمینی برایش توزیع میکردند , دشمنان او شده اند
آیا این اختلافات جنگ زرگری است ؟