حق مسلم ما

بهمن ۱۹، ۱۳۸۹

میزان , حضور و رای مردم است


این سوال را از اطرافیان خود بپرسید