حق مسلم ما

بهمن ۰۱، ۱۳۸۹

رژیم کودتایی اسلامی ایران در صدد حذف کامل اهل تسنن است


مردم شهرستان تایباد دراعتراض به حکم برکناری امام جمعه این شهرستان "مولانا موحدفاضل"ی درنمازجمعه ی امروز،یکم بهمن ماه 89حضور چشمگیری داشته وشعارهایی باعناوین مرگ برمنافق ، یا مرگ یا فاضلی راسردادند .
دوربین هایی را اطلاعات درداخل مسجد کار گذاشته بود ودونفر ازنیروهای اطلاعات درداخل حجره مسجداین دوربینها راهدایت می کردندکه مردم این دوربینهای گرانقیمت راشکسته وبه ضرب وشتم شدیدآن دونفر پرداختند. دربیرون مسجد نیزبانیروهای رژیم درگیرشده ویک خودروی اداره اطلاعات راآتش زدند که نیروهای بزدل رژیم مجبوربه عقب نشینی شدند ومجبورشدند ازمولانا فاضلی درخواست کنندتا به مسجدآمده واوضاع را آرام کند که مولاناهم به مسجدآمده ونمازرا ایشان برگزارکردند واوضاع کمی آرام شد.
اما پس ازآرام شدن واتمام نمازجمعه نیروهای رژیم درشهر حکومت نظامی برقرارکرده وعده ی زیادی ازجوانان رادستگیر نمودند.که ازوضعیت آنان خبری دردست نیست.
تایباد در استان خراسان قرار دارد و شهر مرزی با افغانستان است . هزاران تانکر سوخت مردم افغانستان ماهاست در مرز این شهر با کشور افغانستان توسط رژیم اشغالگر اسلامی ایران توقیف و ضبط شده است .
در تایباد اکثریت مردم اهل تسنن هستند , اگر چه در این شهر تمام مناسب و مدیران ارشد ادارات شیعه می باشند و اکثریت قریب به اتفاق آنان از شهرهای دیگر به تایباد آورده شده اند .
این اقدام رژیم بعد از آن صورت میگیرد که مدتی قبل امام جمعه و جماعت اهل سنت زاهدان از امامت خلع گردید .
دولت و رهبری ایران مصمم شده اند تا تمام مولوی های اهل تسنن را حذف کنند , و بدینوسیله هم اهل تسنن را بیش از پیش تحقیر کنند هم راحت تر بتوانند به سرکوب جامعه سنی مذهب بپردازند .