حق مسلم ما

بهمن ۲۳، ۱۳۸۸

چهارشنبه سوری با لباس سبز در سراسر دنیا

چگونه در جشن ملی خود حکومتهای حامی خامنه ای را تحقیر کنیم
چهارشنبه سوری جشن ملی تاریخی سبزهاست
.

روسیه طراح اصلی کودتاگران در سرکوب جنبش سبز و مبتکر سپاه سایبری است
چین ابزار و ادوات جنگی و سلاحهای کشتار جمعی را بمنظور سرکوب سبزها به ملایان میدهد
لبنان نیروی انسانی و چماقدار و کتک زن در اختیار حکومت خامنه ای قرار میدهد
لذا
باید در سراسر دنیا در روز چهارشنبه سوری پرچم سه کشور روسیه . چین و لبنان را آتش بزنیم
شاید که حکومتگران دیکتاتورشان
همه ما مردم سبز را در سراسر دنیا ببینند
.
.