حق مسلم ما

تیر ۲۶، ۱۳۸۸

مرگ بر روسیه / مرگ بر مجتبی خامنه ای

.
.