حق مسلم ما

تیر ۲۲، ۱۳۸۸

برای ورود به بیت رهبری باید لباسها را در آورد حتی اگرطرفدار کودتا باشید