حق مسلم ما

تیر ۲۷، ۱۳۸۸

مرگ بر دیکتاتور ـ چه پوتین ، چه دکتر

.
.