حق مسلم ما

خرداد ۳۰، ۱۳۸۸

خیابان ندا ( امیرآباد سابق )

خیابان ندا بطرف آزادی است
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد
جنبش سبز مردمی ایران

خامنه ای قاتل" ندا " است

.