حق مسلم ما

تیر ۰۶، ۱۳۸۸

هادی خطاب به سید علی

آیت الله هادی غفاری خطاب به شیخ علی حسینی خامنه ای فرمانده کودتای 22 خرداد 1388