حق مسلم ما

تیر ۰۲، ۱۳۸۸

دولت آویزون

از یک کاریکاتوریست هلندی. بعد از کودتای 22 خرداد 1388 توسط خامنه ای