حق مسلم ما

اسفند ۱۲، ۱۳۸۷

دوقدرت بزرگ اقتصادی اجتماعی از کاندیداتوری دکتر محمود احمدی نژاد حمایت میکنند

قدرتهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی که در نتیجه وام های زود بازده دکتر احمدی نژاد بوجود آمده اند در انتخابات 22 خرداد 1388 از ایشان حمایت میکنند و شما را به رای دادن به احمدی نژاد عزیز تشویق میکنند
()--I


شما به چه کسی رای میدهید