حق مسلم ما

بهمن ۲۸، ۱۳۸۷

22خرداد1388رای نمی دهیم

رای نمی دهیم چون هستیم
رای نمی دهیم چون هستیم
رای نمی دهیم چون هستیم